SPÓŁKA JAWNA
Najczęściej powstaje przez przekształcenie spółki cywilnej w momencie wzrostu skali prowadzonego biznesu. Do jej założenia wymagany jest wpis do Krajowego rejestru sądowego,  co  wiąże  się  z dodatkowymi  kosztami.  
Podstawowa  różnica  miedzy  tymi dwoma rodzajami spółek polega na tym, że w przypadku spółki jawnej zobowiązania spółki są w pierwszej kolejności egzekwowane z majątku spółki, a dopiero po wyczerpaniu się tego źródła – z majątku prywatnego wspólników.
Podatek dochodowy obciąża w tym przypadku nie spółkę, a poszczególnych jej wspólników.

SPÓŁKA PARTNERSKA
Ta forma zarezerwowana jest wyłącznie dla osób fizycznych wykonujących wolne zawody (m.in. aptekarze, adwokaci, architekci, doradcy podatkowi, lekarze weterynarii, pielęgniarki, tłumacze przysięgli i in.). W spółkach tego typu istotna jest kwestia odpowiedzialności wspólników - generalnie partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki
powstałe  w  związku  z wykonywaniem przez  pozostałych  partnerów  wolnego  zawodu w spółce, jak też za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób  zatrudnionych  przez  spółkę  na  podstawie  umowy  o  pracę  czy  innego  stosunku prawnego (np. na umowę o dzieło, umowę zlecenia), które podlegały kierownictwu innego
partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.
Ustawowe ograniczenie odpowiedzialności za tzw. „błędy w sztuce” nie odnosi się do pozostałych zobowiązań spółki.
Zatem każdy ze wspólników odpowiada również majątkiem własnym za zobowiązania nie związane bezpośrednio z wykonywaniem zawodu – np. opłaty za reklamę, kredyt na budowę siedziby. Duże nakłady na działalność mogą oznaczać spore ryzyko.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne.
Jedni ze wspólników odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (bez ograniczeń) – są to komplementariusze, inni zaś wyłącznie do kwoty wniesionego i określonego w umowie wkładu – są to komandytariusze. Komendytariuszami są najczęściej inwestorzy, z którymi w spółkę wchodzą osoby posiadające „dobry pomysł” jednak nie dysponujące właściwym
kapitałem na założenie i rozwój działalności.
Ta forma spółki wymaga już prowadzenia pełnej księgowości. Każdy ze wspólników rozlicza się z podatku dochodowego indywidualnie w zależności od tego czy jest osobą fizyczną czy prawną.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Ta  forma  działalności  łączy  w  sobie  cechy  spółki  osobowej  oraz  spółki  akcyjnej.
Tutaj  również  występuje  komplemetariusz  jako  wspólnik  aktywny  i  ponoszący  pełną odpowiedialność  za  zobowiązania  spółki  oraz  akcjonariusz  jako  wspólnik  (na  ogół) pasywny,  którego  rolą  jest  przede  wszystkim  zapewnienie  finansowania  działalności.
Spółka taka musi mieć ustanowiony statut sporządzony notarialnie oraz kapitał zakładowy nie mniejszy niż 50 tys. zł. Dochody spółki są opodatkowane podatkiem CIT.