Jest to forma popularna w sytuacji małych, rodzinnych interesów. Podstawą spółki jest umowa cywilnoprawna, która określa cel gospodarczy utworzenia spółki oraz reguluje m.in. kwestię udziału w zyskach i stratach przedsiębiorców.
Spółka taka nie posiada osobowości prawnej  –  za  zobowiązania  jej  odpowiadają  solidarnie,  stosownie  do  wniesionych
wkładów, wspólnicy. Warto więc zakładać ją wyłącznie z osobą, którą darzy się zaufaniem.
Nie jest też osobnym podmiotem gospodarczym i nie musi być nigdzie rejestrowana.
Jej wspólnicy muszą natomiast obowiązkowo figurować w Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności  Gospodarczej  (CEIDG).
Utworzenie  spółki  wiąże  się  z  koniecznością opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5 % od wkładów wniesionych przez wspólników, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy spółki).
Aby zarejestrować spółkę należy:
•    uzyskać wpis w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi,
•    zawrzeć umowę spółki cywilnej (na piśmie),
•    zgłosić spółkę do Gus i uzyskać jej nr REGON,
•    dokonać  zgłoszenia  identyfikacyjnego  do  urzędu  skarbowego  i  uzyskać  NIP spółki – konieczne jest złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5% od wkładów wniesionych do majątku spółki w terminie
14 dni) oraz ewentualne zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT,
•    dokonać zmiany wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki w terminie 7 dni;
Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności, tak również w przypadku spółki cywilnej możliwe jest zawieszenie wykonywania działalności.
Jest ono skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Informacja widoczna w CEIDG zostaje  wprowadzona  na  skutek  zawartego  we wniosku  oświadczenia  przedsiębiorcy o dokonaniu zawieszenia. Pozostali wspólnicy również powinni dokonać takiej zmiany wpisu, a spółka powinna uprzednio dokonać zgłoszenia zawieszenia w GUS oraz do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podobnych formalności wymaga wznowienie wykonywania działalności w ramach umowy spółki cywilnej.