Wójt Gminy Stary Lubotyń informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych (ich następców prawnych),  którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, to jest w okresie od dnia 5 lipca 1962 roku do dnia 5 lipca 1963 roku, - korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, o możliwości składania do Starosty Ostrowskiego wniosków o:

ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych  do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. 

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2016 roku.

 

Wniosek musi zawierać: numery działek, które stanowią wspólnotę, imię i nazwisko albo nazwę firmy podmiotu uprawnionego do udziału we wspólnocie, nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo uprawionego do udziału we wspólnocie oraz adres do doręczeń pism. Do wniosku należy dołączyć lub wskazać dowody, które świadczą, że dana nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową, a wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie.

Jeżeli wskazane dowody będą wystarczające, Starosta Ostrowski wyda decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową. Jeżeli wnioski złożone zostaną przez wszystkich uprawnionych, wyda też decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Decyzja o ustaleniu wykazu uprawnionych nie dotyczy indywidualnych pojedynczych wnioskodawców, lecz wszystkich uprawionych. Jeżeli więc nie wszyscy uprawnieni złożą wnioski, Starosta Ostrowski wyda decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie. Decyzja doręczona zostanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości, wywieszona na tablicy ogłoszeń gminy i starostwa na okres 14 dni. 

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa powyżej, Starosta Ostrowski w terminie do 7 dni od dnia, w którym decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie - stanie się ostateczna –  poda do publicznej widomości informację o terminie składania wniosków, nie krótszym niż 12 miesięcy. Tym razem przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie, przez okres do dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wnioski mogą złożyć również osoby fizyczne, które mieszkają lub prowadzą gospodarstwo rolne w miejscowości, w której znajdują się grunty wspólnoty będące lasami, gruntami leśnymi lub nieużytkami przeznaczonymi do zalesienia pod warunkiem, że z tej wspólnoty korzystały w  wyżej wymienionym terminie.

Wniosek zawierać musi elementy wymienione wcześniej.

Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione Starosta Ostrowski wyda decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Jeżeli wyżej wymienione warunki nie zostaną spełnione, Starosta Ostrowski wyda decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie. Decyzja doręczona będzie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości oraz wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń gminy i starostwa.

W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej za okres 2006 – 2015 roku, Gmina uzyska prawo nabycia na własność, nieodpłatnie, nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako wspólnota gruntowa. W sprawie tej orzeka wojewoda.

Jeżeli gmina nie skorzysta z przysługującego jej prawa lub nie spełni warunków przejęcia nieruchomości, to wtedy  własność wspólnoty gruntowej przejdzie na Skarb Państwa.

W najbliższym czasie stosowne informacje oraz druki wniosków otrzymają sołtysi poszczególnych wsi.