Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie ogłosił nabór do programu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu jednostki samorządy terytorialnego mogą ubiegać się w imieniu mieszkańców o dofinansowanie.

Dofinansowaniem w formie dotacji do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł mogą być objęte przedsięwzięcia, polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła – z wyłączeniem montażu pieca na węgiel i eko-groszek.

Kosztami kwalifikowanymi zadania jest koszt zakupu kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem) oraz czujnikiem tlenku węgla (czadu).

Kosztami niekwalifikowanymi zadania są :

  • koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
  • koszty demontażu starej instalacji źródła ciepła,
  • koszty zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
  • koszty wkładu kominowego,
  • koszty robót instalacyjnych wewnątrz obiektów – modernizacji instalacji c.o i c.w.u.,
  • koszty przyłącza do sieci,
  • koszty rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń,
  • koszty nadzoru nad realizacją instalacji.

     Wójt Gminy Stary Lubotyń zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy, którzy w 2017 r. planują dokonać wymiany starego kotła centralnego ogrzewania o złożenie deklaracji przystąpienia do programu w terminie do dnia 10 lutego 2017 roku.

Warunkiem realizacji zadania przez Gminę Stary Lubotyń będzie uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakup kotłów realizowany będzie przez Gminę Stary Lubotyń po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Deklaracje przystąpienia do programu dostępne są w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu, pokój nr 12 oraz poniżej.

Deklaracje przystąpienia do programu rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu.

Deklaracje niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

Sprawę prowadzi Pan Dariusz Wybraniak nr tel. (29) 644-64-22

Załączniki:

Deklaracja przystąpienia do programu - plik pdf 440 kB