W związku z ogłoszeniem na stronie Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie www.wfosigw.pl informacji, że na posiedzeniu w dniu 31.01.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 10.02.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Wójt Gminy Stary Lubotyń skraca termin przyjmowania deklaracji przystąpienia do programu do dnia 8 lutego 2017 roku do godz. 15:30

 

Sprawę prowadzi Pan Dariusz Wybraniak nr tel. (29) 644-64-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie ogłosił nabór do programu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu jednostki samorządy terytorialnego mogą ubiegać się w imieniu mieszkańców o dofinansowanie.

Dofinansowaniem w formie dotacji do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł mogą być objęte przedsięwzięcia, polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła – z wyłączeniem montażu pieca na węgiel i eko-groszek.