Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul. Dubois 68
tel. 29 746 37 11
www.szpitalostrowmaz.pl

Celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, w szczególności w zakresie:

1) świadczeń szpitalnych,
2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
3) podstawowej opieki zdrowotnej,
4) ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej,
5) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
6) rehabilitacji leczniczej,
7) prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
8) opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
9) wydawania orzeczeń i opiniowanie o stanie zdrowia,
10) szerzenia oświaty zdrowotnej,
11) promocji zdrowia,
12) organizowania i prowadzenia nadzoru specjalistycznego nad udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Obszar działania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej obejmuje cały kraj, a w szczególności obszar Powiatu Ostrowskiego.