W dniu 26 czerwca 2016 r. w Remizie OSP Stary Lubotyń odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Starym Lubotyniu. Jego celem było podsumowanie pięcioletniej kadencji ustępującego Zarządu oraz wybór nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego i delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego.

W Zjeździe udział wzięli delegaci reprezentujący wszystkie 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stary Lubotyń, członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście: Andrzej Wyszogrodzki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej, bryg. Janusz Iwanowski Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej i Marian Krupiński Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Prezes Zarządu Ireneusz Gumkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za minioną kadencję 2011-2016, po czym Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W trakcie Zjazdu dokonano wyboru władz Oddziału Gminnego Związku na kolejną kadencję 2016 - 2021. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego tworzą: Ireneusz Gumkowski (Prezes), Jan Jasionek (Wiceprezes), Krzysztof Zaorski (Wiceprezes), Tomasz Zaręba (Komendant Gminny OSP), Dorota Jurkiewicz (Sekretarz), Jan Jamiołkowski (Skarbnik).

Ponadto do Zarządu powołani zostali: Sławomir Tomaszewski, Marek Tomaszewski, Artur Zając, Mirosław Podbielski, Tadeusz Nagórka, Ryszard Kaczmarczyk, Marcin Podbielski, Tomasz Olszewski, Monika Stawierej, Grzegorz Podbielski, Jarosław Smakosz, Marcin Orłowski, Robert Gumkowski, Janusz Legacki, Adam Lendzioszek, Andrzej Podbielski, Andrzej Trzaska, Krzysztof Głębocki.

 Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP zostali Ireneusz Gumkowski, Jan Jasionek, Krzysztof Zaorski, Tomasz Zaręba.

Na zakończenie Zjazdu bryg. Janusz Iwanowski Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej podziękował Oddziałowi Gminnemu i przekazał na ręce druha Ireneusza Gumkowskiego Dyplom uznania za dotychczasową owocną współpracę. Zwrócił szczególną uwagę na bardzo dobre wyposażenie i wyszkolenie strażaków ochotników oraz ich olbrzymie zaangażowanie w służbę poszkodowanym.