W dniach od 1 do 15 września 2017 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom     i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514, 00 zł netto. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Stary Lubotyń.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Stary Lubotyń.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane jest na wniosek:

 • rodziców (prawnych opiekunów),
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły lub kolegium.

Terminy przyjmowania wniosków:

 • od 1 do 15 września 2017 r.- dotyczy składania wniosków dla uczniów
 • od 1 do 15 października 2017 r. – dotyczy składania wniosków dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony).

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne w pok. nr 13 Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu  w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik referatu - P. Agnieszka Leszczyńska tel. 29 644-64-22 wew. 120

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. :

1. z tytułu wynagrodzenia za pracę (netto), z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa lub oświadczenie
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
3. oświadczenia o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
4. zaświadczenie albo oświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny itp.),
5. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
6. odcinek renty / emerytury,
7. dochody z gospodarstwa rolnego – dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o liczbie ha przeliczeniowych ( dochód miesięczny z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 288,00 zł)
8.  dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:
– działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy;
– działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności z formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
9. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej).

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI.

Pliki do pobrania: