W dniach od 1 do 15 września 2017 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom     i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514, 00 zł netto. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Stary Lubotyń.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Stary Lubotyń.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane jest na wniosek:

 • rodziców (prawnych opiekunów),
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły lub kolegium.

Terminy przyjmowania wniosków:

 • od 1 do 15 września 2017 r.- dotyczy składania wniosków dla uczniów
 • od 1 do 15 października 2017 r. – dotyczy składania wniosków dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony).

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne w pok. nr 13 Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu  w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik referatu - P. Agnieszka Leszczyńska tel. 29 644-64-22 wew. 120

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. :

1. z tytułu wynagrodzenia za pracę (netto), z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa lub oświadczenie
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
3. oświadczenia o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
4. zaświadczenie albo oświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny itp.),
5. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
6. odcinek renty / emerytury,
7. dochody z gospodarstwa rolnego – dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o liczbie ha przeliczeniowych ( dochód miesięczny z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 288,00 zł)
8.  dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:
– działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy;
– działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności z formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
9. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej).

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI.

Pliki do pobrania:

W dniu 23 czerwca 2017 r. odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stary Lubotyń.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie. Dyrektorzy placówek dziękowali uczniom za pracę, rodzicom za zaangażowania na rzecz szkoły. Nie obyło się również bez gratulacji i słów uznania dla nagrodzonych i wyróżnionych uczniów oraz życzeń dalszych sukcesów i realizacji wszystkich planów.

Tradycyjnie, jak co roku zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Stary Lubotyń dla najwybitniejszych uczniów.

W Gimnazjum im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu nagrody otrzymali:

I m-ce – Martyna Kulesza  

II m-ce – Daria Kraska

Ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu nagrody dla najlepszych absolwentów zdobyli:

I m-ce – Faustyna Kosewska

II m-ce – Natalia Adamczyk

III m-ce – Kamil Szabłowski

Ze Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim tytuł najlepszego ucznia uzyskała:

Dominika Koziara

Wójt Gminy corocznie przyznaje nagrody najbardziej utytułowanym sportowcom.

Najlepszymi sportowcami zostali:

 1. Patryk Jaroszewski,
 2. Marcin Suchta,
 3. Dominik Kulesza,
 4. Krzysztof Jasionek,
 5. Patryk Głębocki,
 6. Bartosz Gajewski,
 7. Paweł Świerczewski,
 8. Piotr Kaczyński.

W imieniu uczniów serdeczne podziękowania za pracę dydaktyczno - wychowawczą, serce i zaangażowanie oraz życzenia owocnej pracy dla grona pedagogicznego złożyli ich przedstawiciele. Dzień 23 czerwca był ostatnim dniem wspólnie spędzonym przez trzecioklasistów z gimnazjum w murach ich szkoły, dlatego radość z wakacji przeplatała się ze świadomością zakończenia pewnego etapu w życiu tych młodych ludzi. W efekcie w niejednym oku zakręciła się łezka, a uściskom i ciepłym słowom nie było końca.

Życzymy zdrowych, bezpiecznych i pogodnych wakacji!

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu uczestniczyli w praktycznej lekcji wiedzy o społeczeństwie. O funkcjonowaniu samorządu gminnego rozmawiali z władzami Gminy Stary Lubotyń.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych:

Szkoła Podstawowa Stary Lubotyń – dyr. Bożena Zaręba tel. 29 6446400,

Szkoła Podstawowa Sulęcin Szlachecki – dyr. Teresa Smakosz, tel. 29 6446199,

Szkoła Podstawowa Gniazdowo – dyr. Krystyna Gumkowska, tel. 668098722.

„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”.

 To motto Jana Zamoyskiego od lat przyświeca włodarzom gminy Stary Lubotyń.  Władze wiedzą, jak ważne jest dobre wykształcenie, szczególnie tu, na terenach wiejskich. Dlatego nie szczędzą starań i finansowych środków by dzieci i młodzież z terenu gminy miały dobre warunki do nabywania wiedzy. Zaangażowanie władz w podnoszenie poziomu kształcenia i tworzenia odpowiednich ku temu warunków było obecne również w trakcie obchodów Dnia Edukacji Narodowej,  13 października br.

Tego dnia Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski spotkał się z dyrektorami „lubotyńskich” szkół, w spotkaniu zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu wzięli udział również Skarbnik Gminy  Halina Tyszka oraz Sekretarz Andrzej Podrez. W czasie spotkania Pan Wójt Ireneusz Gumkowski złożył najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył Nagrody Wójta Gminy Dyrektorom szkół. Nagrody te przyznawane są corocznie za osiągnięcia w pracy z uczniem oraz za zaangażowanie w sprawy szkoły i środowiska. 

Dyrektorzy podziękowali Wójtowi za troskliwą opiekę jaką otacza oświatę w gminie, za ogromne serce dla uczniów i pracowników oświaty  oraz za inwestycje dzięki, którym placówki wyglądają coraz piękniej a nauczyciele i uczniowie mają coraz lepsze warunki do pracy i zdobywania wiedzy.

Dzień Edukacji Narodowej w szkołach naszej gminy uczczono uroczystymi apelami, podczas których uczniowie prezentowali programy artystyczne poświęcone pracy swoich nauczycieli i wychowawców. Odczytano również list Wójta Gminy Ireneusz Gumkowskiego, w którym kieruje najserdeczniejsze życzenia do nauczycieli oraz pracowników oświaty. Gratulując wyboru takiej drogi zawodowej, życzył, aby przynosiła ona satysfakcję, uznanie i szacunek wychowanków.