W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło”  naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie. Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.

Termin spotkania 15 listopada br. (wtorek) o godz. 11.00.

Pół wieku temu, cztery pary z Gminy Stary Lubotyń stanęły na ślubnym kobiercu. Z tej okazji w czwartek 23 października  br. w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu odbyła się uroczystość Złotych Godów. Było to wyjątkowe święto, honorujące wiele lat wspólnego pożycia małżeńskiego, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę.

Szanowni Mieszkańcy,

 Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w „Programie rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń”. Zgłaszane pomysły powinny się przyczyniać do ożywienia społeczno-gospodarczego i poprawy warunków i jakości życia w naszym mieście. Projekty mogą dotyczyć kwestii społecznych, a także gospodarczych i infrastrukturalnych oraz odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną przeanalizowane pod kątem ich spójności i zgodności z założeniami i kierunkami działań dla Naszej Gminy.

Załączniki:

Zaproszenie Wójta Gminy - plik docx 88 kB

Karta zgłoszenia - plik pdf 65 kB


 

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z opracowaniem DIAGNOZY STANU do „Programu rewitalizacji dla Gminy Stary Lubotyń” mam przyjemność poinformować, iż w dniach 6-20 października 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy.

Załączniki:

Ogłoszenie o konsultacjach - plik doc 43 kB

Diagnoza stanu Gminy - projekt - plik pdf 9,3 MB


 

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje o wywieszonym  wykazie nieruchomości Gminy Stary Lubotyń przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz  został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu w dniu 20 września 2016 r. na okres 21 dni, tj. do 12 października 2016 r.

Szczegółowe informacje w sprawie nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr  (29) 644-64-22.

Wykaz nieruchomości - kliknij tutaj