W piątek 11 listopada cała Polska świętowała 98. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Także Gmina Stary Lubotyń uroczyście obchodziła tę jedną z najważniejszych dat w historii naszego kraju.

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Szczegóły ogłoszenia tutaj.

Stary Lubotyń, dnia 10.11.2016r.

 OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów
 

           Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz. 1153 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 15 listopada 2016 r. do 13 stycznia 2017 r., projektów  uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych położonych na terenie miejscowości: Gawki, Klimonty, Koskowo, Lubotyń Morgi, Stary Turobin, Rząśnik.

 Z planami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu w godzinach od 7.30 do 15.30, pokój nr 5.

 W terminie od 15 listopada do 15 grudnia 2016r., zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu na piśmie do Wójta Gminy Stary Lubotyń z podaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, oznaczenia numeru działki oraz zakresu proponowanych zmian.

 Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło”  naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie. Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.

Termin spotkania 15 listopada br. (wtorek) o godz. 11.00.

Pół wieku temu, cztery pary z Gminy Stary Lubotyń stanęły na ślubnym kobiercu. Z tej okazji w czwartek 23 października  br. w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu odbyła się uroczystość Złotych Godów. Było to wyjątkowe święto, honorujące wiele lat wspólnego pożycia małżeńskiego, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę.