18  listopada 2016 roku hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste objęcie stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej oraz wręczenie odznaczeń i medali.

Podczas uroczystości podinsp. Mariusz Okulus złożył oficjalny meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu insp. Tomaszowi Michułce. Następnie rozpoczęło się oficjalne wręczanie odznaczeń i medali. 

Wręczono Srebrne Medale „Za długoletnią służbę” policjantom, natomiast osobom cywilnym Brązowe i Srebrne Medale „Za zasługi dla Policji”. Wśród odznaczonych Brązowym Medalem „Za zasługi dla Policji” był Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski.

Odznaczenia wręczył Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Michułka w towarzystwie Starosty Ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej nadkom. Mirosława Olszewskiego.

Medal "Za zasługi dla Policji" został określony w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku, jako odznaczenie cywilne za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Przyznaje się go również za współpracę polskiej policji z policjami innych państw. Medale takie wręcza się osobom, które inicjowały lub organizowały działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń, zapobieganie zjawiskom kryminogennym, a także współdziałały w tym zakresie z organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi.

Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski doceniony został za współpracę i aktywność na rzecz realizacji ustawowych zadań Policji oraz zaangażowanie w działania związane z bezpieczeństwem publicznym. W ostatnim czasie Gmina Stary Lubotyń podjęła szereg działań mających na celu usprawnienie pracy lokalnej policji. Jako najważniejsze należy tu wymienić dofinansowanie ze środków gminy zakupu samochodu policyjnego. Otrzymując medal Wójt Gminy Stary Lubotyń dołączył do grona osób uhonorowanych tym szczególnym wyróżnieniem.