Obyło się bez zaskoczenia, Radni Gminy Stary Lubotyń po raz kolejny jednogłośnie wyrazili swoje pełne zaufanie wobec Wójta Ireneusza Gumkowskiego. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi to jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego, czyli Rady Gminy. Głosowanie odbyło się podczas czwartkowej XXIII Sesji, 25 maja  br., która tym razem odbyła się w świetlicy wiejskiej w Kosewie.

Zanim przystąpiono do głosowania Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok oraz pozytywną opinię o sprawozdaniu Regionalnej Izby Rachunkowej.

Zrealizowane dochody budżetu za 2016 r. to kwota 16.465.329,81 zł natomiast wydatki - 15.894.952,01 zł. Budżet Gminy za 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 570.377,80 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 925.352,33 zł. Dług gminy na koniec 2016 r. wyniósł 1.434.347,05 zł i stanowi jedynie 8,72 % wykonanych dochodów. 

Na inwestycje gminne w roku 2016 wydatkowano środki w kwocie 2.463.080,06 zł, co stanowi 13,91 % wykonanych wydatków budżetowych. Jak podkreślił, Wójt Gumkowski jednym z priorytetów samorządu są działania proekologiczne stąd też w minionym roku wybudowano 93 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Koszt inwestycji to ponad 983 tys. zł. Łącznie na terenie gminy funkcjonuje już 309 przydomowych oczyszczalni. Ponadto w miejscowości Lubotyń-Włóki, na nowym  osiedlu, wbudowywano ponad 0,5 km sieci głównej kanalizacyjnej. W ubiegłym roku opracowano dokumentację na budowę kanalizacji w Budziszkach, Żochowie oraz Sulęcinie Szlacheckim i Włościańskim. Kolejną, szczególnie ważną grupą inwestycji jest infrastruktura drogowa gminy. Zrealizowano szereg inwestycji, które znacząco wpłynęły na bezpieczeństwo
i lepszą jakość poruszania się naszymi drogami. W minionym roku nawierzchnie bitumiczne położono na drogach Stary Turobin - Turobin-Brzozowa o długości 1080 m oraz dwa odcinki
w Koskowie o łącznej długości 1282 m. Wyremontowano również niewielki odcinek drogi Rabędy -Pałapus. W minionym roku zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe przy drodze wojewódzkiej nr 677 w miejscowościach Sulęcin, Rogowo i Gniazdowo. Łącznie na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę ponad 854 tys. zł. Co roku remontowana i rozwijana jest infrastruktura oświatowa. W 2016 roku nowe, piękniejsze oblicze zyskał górny korytarz, biblioteka oraz łazienki w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu. Koszt inwestycji to kwota  172 tys. zł. Od wielu już lat budynki użyteczności publicznej w poszczególnych sołectwach zyskują nowy bardziej estetyczny wygląd. W minionym roku Dom Kultury w Żyłowie zyskał nowy dach. Jest to pierwszy etap zaplanowanego na kolejne lata remontu całego budynku. Koszt wymiany pokrycia dachu to kwota 51 tys. zł. Wśród rozlicznych zadań związanych
z mieszkalnictwem znajdują się także remonty lokali komunalnych. W 2016 roku wykonano termomodernizację budynku komunalnego w Starym Lubotyniu tzw. Agronomówki. Na dwa mniejsze podzielono lokal w budynku Policji. Gospodarka mieszkaniowa to dla budżetu obciążenie w wysokości 140 tys. zł. Badania rentgenowskie są niezwykle ważne w procesie prawidłowego  leczenia i diagnozowania pacjentów całego naszego powiatu. W trosce o naszych  mieszkańców dofinansowano w kwocie 10 tys. zł. zakup stacjonarnego,  cyfrowego aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Radni po analizie i ocenie sprawozdania finansowego, uznali że Wójt Gumkowski prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Czemu dali wyraz jednogłośnie przyjmując uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

Wójt podziękował za udzielone zaufanie, zaznaczył, że jest to wspólny sukces radnych, sołtysów i pracowników urzędu. Podziękował radnym za mądre gospodarne podejście do zarządzania Gminą, sołtysom za życzliwość i pomoc. Podziękowania skierował również do pracowników Urzędu Gminy.