Urząd Gminy w Starym Lubotyniu

Pomoc społeczna

Artykuły

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 1. a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 2. b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 3. c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz.818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) lub w związku uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
19 października 2017
Czytaj więcej o: Świadczenia rodzinne

Świadczenia opiekuńcze

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

19 października 2017
Czytaj więcej o: Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia z tytułu alimentacyjnego

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
 2. Zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w roku 2014.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r.
 4. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2014r. alimentów.
 5. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich).
 6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
19 października 2017
Czytaj więcej o: Świadczenia z tytułu alimentacyjnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.

19 października 2017
Czytaj więcej o: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-19
Data publikacji:2017-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Podrez
Liczba odwiedzin:1339