Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w nowym okresie zasiłkowym 2017/2018

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 sierpnia 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+), fundusz alimentacyjny, zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze (Program 500+) na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku nastąpi do dnia 31 października 2017 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r. 

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny, zasiłek rodzinny lub o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny lub o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

 UWAGA! Od 1 sierpnia zmiana zasad ubiegania się o świadczenia

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 zł lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie jest uzależnione od dochodu.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego  przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą:

  1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę samotnie wychowującą dziecko chyba, że:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.

  1. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

  1. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.

  1. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę

Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

  1. Nowe formularze wniosków

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o ustalanie prawa do świadczeń można pobrać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu pokój nr 8.

Ponadto wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć również w formie elektronicznej poprzez:

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać w formie elektronicznej poprzez:

  • Portal Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
  • ePUAP – epuap.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny).

Wnioski można pobierać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - kliknij tutaj

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu  29 644-64-22 w. 106

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-02
Data publikacji:2017-08-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Podrez
Liczba odwiedzin:2054